Pirkimo taisyklių ir sąlygų puslapis

SĄVOKOS
1.1. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.svajonetavorankose.lt taisyklės.
1.2. Pardavėjas – UAB „Unseen Pictures“, juridinio asmens kodas 243807610, PVM mokėtojo kodas LT124380761, S. Moniuškos g. 27-7, Vilnius
1.3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www. svajonetavorankose.lt.
1.4. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.
2.2. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis ir sąlygomis susipažinau ir sutinku“.
2.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.
2.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.
2.5. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
2.6. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.
2.7. Pirkimo-pardavimo aktas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo (atsiėmimo) formą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
2.8. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryti Pirkimo-pardavimo aktai yra saugomi Parduotuvėje.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS
3.1. Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą (jei prekių nepageidauja atsiimti pats), telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.
3.2. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.
3.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo akto, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu info@neregetalietuva.lt arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti nuotolinio kurso intelektinės nuosavybės teises, priklausančias Mariui Jovaišai ir UAB „Unseen Pictures“. Pirkėjas įsipareigoja nekopijuoti ir neplatinti kurso medžiagos. Pardavėjas turi teisę apsaugoti kurso įrašus naudodamas įvairias technologines priemones, įskaitant slaptus „watermark“, kad pasklidus neteisėtai nukopijuotiems įrašams, galima būtų nustatyti, kuris pirkėjas atliko šį pažeidimą ir yra už jį atsakingas pagal įstatymus.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savoįsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.
5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja palaikyti svetainės www.svajonetavorankose.lt veikimą ne trumpiau nei iki 2024 m. gruodžio 31 dienos ir užtikrinti, kad Pirkėjas galės naudodamasis savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, naudotis nuotoliniu kursu. Nuo 2025 m. sausio 1 dienos Pardavėjas turi teisę perkelti kurso medžiagą į kitą UAB „Unseen Pictures“ interneto svetainę, išlaikant Pirkėjo teisę naudotis kurso medžiaga.
5.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti teikti asmeninės konsultacijos paslaugą, tokiu atveju privalo Pirkėjui grąžinti visą pirkinio sumą.

PREKIŲ UŽSAKYMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA
6.1. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
6.2. Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą, privalo nedelsdamas susisiekti su Pardavėju telefonu +370 61659429 (darbo dienomis, nuo 9.00 iki 17.00) arba el. paštu info@neregetalietuva.lt.
6.3. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas.

6.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, pirkėjui bus suteikta galimybė pasirinkti atitinkamą bankinę ar elektroninės bankininkystės sistemas.
6.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiamas sugeneruotas el. laiškas su užsakymo patvirtinimu.

UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamas nuotolinis kursas po apmokėjimo tampa prieinamas iškart. Pirkėjas, naudodamasis prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, gali neribotai prisijungti ir naudotis kurso medžiaga.
7.2. Pirkėjams, įsigijusiems komplektą „Kursas PLIUS M. Jovaišos knygų rinkinys“, knygų komplektas Lietuvoje bus pristatytas per penkias darbo dienas. Dėl pristatymo į užsienį reikia susitarti individualiai, el. paštu info@neregetalietuva.lt (gali būti papildomas mokestis).
7.3. Pirkėjai, isigiję komplektą su asmenine 1,5 val. M. Jovaišos konsultacija, asmeniškai susiderina konsultacijos laiką ir vietą su M. Jovaiša el. paštu marius@neregeta.lt. Konsultacija gali būti atliekama vienu kartu 1,5 val arba per dvi 45 min sesijas.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
8.1. Parduotuvėje įsigytos prekės negali būti grąžinamos ir/ar keičiamos.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.3. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

INFORMACIJA IR RINKODARA

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje el. pašto adresu ar pateikia nurodytu telefonu.
10.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.
10.4. Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.